Yhteystiedot

Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli
Kirkkokatu 10, PL 122
50101 MIKKELI

015 321 600
fax 015 321 6016
sähköposti mikkeli.tuomiokapituli@evl.fi

AVOINNA

ma-pe 9-15

Nro 809/2007

1 § Pappisasessorin vaali

Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan III kappalaisen, TT Risto T. Niemisen toinen toimikausi tuomiokapitulin pappisasessorina päättyy 31.1.2008. Tuomiokapituli on määrännyt lääninrovastit toimittamaan rovastikunnittain kirkon vaalijärjestyksen 3 luvun 6 §:n 1 momentin nojalla pappisasessorin vaalin keskiviikkona 28.11.2007 kello 12.00. Valittavan pappisasessorin kolmivuotinen toimikausi alkaa 1.2.2008.

Pappisasessorin vaalissa on äänioikeus hiippakunnan papeilla, ellei kirkkolain 5 luvun 5 §:stä muuta johdu, sekä lehtoreilla (KL 19:3,1).

Äänivaltainen, joka ei voi saapua vaalitoimitukseen, saa lähettää taitetun äänestyslippunsa vaalin toimittajalle suljetussa kuoressa, jonka päälle hän on merkinnyt nimensä ja sen, että siinä on hänen äänestyslippunsa (KVJ 3:3,2). Äänestyslippu, jossa on allekirjoitus tai muu asiaton merkintä, on mitätön (KVJ 3:4,1).

Asessorin vaalissa ovat vaalikelpoisia (KL 19:3,1 ja KJ 19:3,1):

Imatran seurakunnan kirkkoherra Olli Aalto 
Savonlinna-Säämingin seurakunnan kirkkoherra, TT Sammeli Juntunen
Kouvolan seurakunnan IV kappalainen, TT Lasse Karppela
Haukivuoren seurakunnan kirkkoherra, TL, rovasti Martti Kola
Kouvolan seurakunnan I kappalainen Juha Palm 
Lappeenrannan seurakunnan IV kappalainen, TT Eeva Sisko Vaalgamaa
Lappeen seurakunnan kappalainen, TT, FM, rovasti Antti Vanhanen (virkavapaalla 31.8.2008 saakka) ja 
Kuusankosken seurakunnan kirkkoherra, TL Kimmo Ylikangas.

Äänestysliput ja vaalipöytäkirja, johon ei saa sisällyttää muita mahdollisia kyseisen päivän kokouksen asioita, on välittömästi lähetettävä tuomiokapituliin suljetussa päällyksessä, johon on merkittävä sen sisältö ja lähettäjä (KVJ 3:4,3).

2 § Kirkolliskokousedustajien vaalit

Kirkkohallitus on ilmoittanut tuomiokapitulille, että Mikkelin hiippakunnasta valitaan kirkolliskokoukseen vuosiksi 2008 - 2011 seitsemän (7) maallikkoedustajaa ja kolme (3) pappisedustajaa.

Pappis- ja maallikkoedustajat valitaan erikseen suhteellisilla ja salaisilla vaaleilla. Vaali toimitetaan kirkon vaalijärjestyksen 4 luvun mukaisesti.

Maallikkoedustajat

Maallikkoedustajien vaalissa ovat äänioikeutettuja kirkkovaltuustojen tai seurakuntayhtymissä seurakuntaneuvostojen ja yhteisten kirkkovaltuustojen maallikkojäsenet. Milloin sama henkilö on jäsenenä sekä seurakuntaneuvostossa että yhteisessä kirkkovaltuustossa, varajäsen hänen tilalleen tulee seurakuntakuntaneuvostosta. Sellainen pappi, joka on kirkkovaltuuston tai seurakuntaneuvoston jäsen, ei voi äänestää kirkolliskokouksen maallikkoedustajien vaalissa, vaan ainoastaan pappisedustajien vaalissa. Seurakunnan hallintoelimeen kutsutaan hänen tilalleen varajäsen. Kukin äänivaltainen saa äänestää yhtä ehdokaslistassa olevaa ehdokasta.

Vaali toimitetaan maanantaina 11. päivänä helmikuuta 2008. Äänestäminen tapahtuu seurakunnan kirkkovaltuustossa tai seurakuntaneuvoston jäsenten ja seurakunnasta valittujen yhteisen kirkkovaltuuston jäsenten yhteisessä kokouksessa. Hiippakunnan vaalilautakunta lähettää tarkemmat ohjeet vaalin toimittamisesta. Kirkkoherroja kehotetaan tiedottamaan äänioikeutetuille, että ehdokasasettelu kirkolliskokouksen maallikkoedustajien vaalia varten päättyy maanantaina 17. päivänä joulukuuta 2007 kello 16.00.

Oikeus asettaa ehdokkaita on valitsijayhdistyksellä, jonka vähintään kymmenen (10) äänivaltaista on perustanut. Ehdokaslistassa saadaan nimetä enintään kolme kertaa niin monta ehdokasta kuin hiippakunnasta valitaan jäseniä eli enintään 21 ehdokasta. Vaaliasiakirjoja voi tilata tuomiokapitulista vs. notaari Merja Vuorikarilta p (015) 3216 022 tai sähköpostitse merja.vuorikari@evl.fi. Vaalilippu maallikkovaalissa on väriltään valkoinen.

Vaaliyhdistyksen perustamisasiakirjasta ja ehdokaslistasta, niiden jättämisestä ja julkaisemisesta sekä asiamiehen vakuutuksesta ja ehdokkaiden kirjallisesta suostumuksesta on soveltuvin osin voimassa, mitä seurakuntavaaleista kirkon vaalijärjestyksen 2 luvun 32 §:n 2 momentissa sekä 33, 36 ja 58 §:ssä on määrätty.

Maallikkoedustajaksi voidaan valita hiippakuntaan kuuluvan seurakunnan maallikkojäsen, joka on vaalikelpoinen seurakunnan luottamustoimiin ja on suostunut ehdokkaaksi. Myös seurakunnan palveluksessa olevat, pappeja lukuun ottamatta, voivat olla ehdokkaina.

Kirkkoherroja kehotetaan kirkon vaalijärjestyksen 4 luvun mukaisesti huolehtimaan, että seurakunnassa ryhdytään kaikkiin valmistelutoimiin maallikkoedustajien vaalin toimittamiseksi sekä tiedottamaan maallikkojäsenten vaalissa äänioikeutetuille vaalista, sen ajankohdasta ja ehdokaslistojen laatimismenettelystä.

Pappisedustajat

Pappisedustajien vaali toimitetaan maanantaina 11. päivänä helmikuuta 2008 kello 12.00. Vaali toimitetaan rovastikunnittain pappien kokouksessa, jonka lääninrovasti kutsuu koolle.

Äänioikeutettuja ovat kirkkolain 5 luvun 5 §:ssä tarkoitetut hiippakunnan papit. Äänivaltainen, joka ei voi saapua vaalitoimitukseen, saa lähettää taitetun äänestyslippunsa vaalin toimittajalle suljetussa kuoressa, jonka päälle hän on merkinnyt nimensä ja sen, että siinä on hänen äänestyslippunsa.

Oikeus asettaa ehdokkaita on valitsijayhdistyksellä, jonka vähintään kolme (3) vaalissa äänioikeutettua pappia on perustanut. Ehdokaslistassa saadaan nimetä enintään kolme kertaa niin monta ehdokasta kuin hiippakunnasta valitaan jäseniä eli enintään yhdeksän (9) ehdokasta. Ehdokasasettelu päättyy maanantaina 17. päivänä joulukuuta 2007 kello 16.00. Vaaliasiakirjoja voi tilata tuomiokapitulista vs. notaari Merja Vuorikarilta p. (015) 3216 022 tai sähköpostitse merja.vuorikari@evl.fi .Vaalilippu pappisvaalissa on väriltään sininen.

Vaalikelpoinen pappisedustajaksi on hiippakuntaan kuuluva pappi, myös sellainen, jolla ei ole kirkkolain 5 luvun 5 §:n nojalla äänioikeutta tässä vaalissa.

Vaalipöytäkirjat

Sekä maallikkoedustajien että pappisedustajien vaalissa äänestysliput ja vaalipöytäkirja, johon on merkitty äänioikeutta käyttäneiden nimet ja äänestyslippujen lukumäärä, on välittömästi toimitettava vaalilautakunnalle tuomiokapituliin. Vaalilautakunta suorittaa äänten laskennan, vahvistaa vaalin tuloksen ja antaa valituille valtakirjan.

3 § Hiippakuntavaltuuston jäsenten vaali

Hiippakuntavaltuuston jäsenet 14 maallikko- ja 7 pappisjäsentä valitaan samaan aikaan kuin uudet kirkolliskokousedustajat. Uuden valtuuston nelivuotinen toimikausi alkaa 1.5.2008.

Hiippakuntavaltuuston jäsenten vaalissa noudatetaan vastaavasti, mitä säädetään kirkolliskokousedustajien vaalista. Vaali toimitetaan kirkolliskokousedustajien vaalin yhteydessä erivärisin vaalilipuin. Maallikkovaalissa on vihreä ja pappisvaalissa keltainen vaalilippu.

Ehdokkaiden asettamisesta, valitsijayhdistysten perustamisesta ja vaaliasiakirjojen toimittamisesta tuomiokapituliin, vaalikelpoisuudesta, äänivaltaisuudesta ja menettelystä ovat voimassa samat määräykset, jotka on kerrottu kirkolliskokousedustajien vaalin yhteydessä. Valitsijayhdistyksen ehdokkaita maallikkojäsenten vaalissa voi olla enintään 42 ja pappisjäsenten vaalissa enintään 21.

4 § Vaalilautakunta

Tuomiokapituli on asettanut kirkolliskokousedustajien ja hiippakuntavaltuuston jäsenten 11.2.2008 pidettävien vaalien vaalilautakuntaan puheenjohtajaksi lääninrovasti, kirkkoherra Juhani Huovilan Anjalankosken seurakunnasta, pappisjäseniksi kappalaisen Annukka Nuton Joutsan seurakunnasta ja kirkkoherra, rovasti Erkki Rouhiaisen Anttolan seurakunnasta sekä maallikkojäseniksi rehtori Antti Lindqvistin Kangasniemeltä ja lakimies Minna Salmelan Mikkelistä. Vaalilautakunnan sihteeriksi on määrätty talousjohtaja Kari Virtanen Savonlinna-Säämingin seurakunnasta.

Vaalilautakunnan varajäseniksi on nimetty Kesälahden seurakunnan kirkkoherra, lääninrovasti Mikko Rinkinen, talousjohtaja Irmeli Hakkarainen Lappeenrannan seurakuntayhtymästä, luottamushenkilö Matti Kemppinen Elimäen seurakunnasta, kappalainen Anna-Riitta Pellikka Savonlinna-Säämingin seurakunnasta ja kirkkoherra Simo-Pekka Rantala Heinolan seurakunnasta. 

Kirkkoherrojen on viipymättä saatettava tämä ilmoitus vaalilautakunnan asettamisesta ja kokoonpanosta kirkkovaltuuston tai seurakuntaneuvoston tietoon.

 5 § Muutos rukouspäiväkäytäntöön

Kirkolliskokous on toukokuussa 2006 päättänyt muuttaa vuonna 1999 hyväksytyn Suomen evankelis-luterilaisen kirkon Evankeliumikirjan (kirkkokäsikirja II) luvussa Erityispyhät alalukuja Luomakunnan sunnuntai, Perheen sunnuntai ja Kansalliset rukouspäivät. Uutta rukouspäiväkäytäntöä aletaan noudattaa vuoden 2008 alusta. Lisätietoa asiasta on Kirkkohallituksen yleiskirjeessä nro 22/2007, joka on sähköisessä muodossa osoitteessa evl.fi/yleiskirjeet.

6 § Luottamushenkilöiden neuvottelupäivä

Luottamushenkilöiden 13.10.2007 pidettäväksi ilmoitettu neuvottelupäivä on peruuntunut hiippakuntapäivien takia. Seuraavat neuvottelupäivät syksyllä 2008.

7 § Hankintatoimen koulutus

Tuomiokapituli ja Kirkkopalvelut järjestävät yhdessä hankintatoimen koulutuspäivän 26.11.2007 Mikkelin seurakuntayhtymän Seurakuntakeskuksessa, Savilahdenkatu 20, Mikkeli. Koulutuspäivän tavoitteena on tutustua uuteen hankintalakiin ja antaa valmiuksia hankintojen tekemiseen. Ilmoittautumiset sähköpostitse osoitteella opintokeskus@kirkkopalvelut.fi tai puhelimitse Irene Antikaiselle 0207 54 2062. Koulutuksesta on lisää tietoa hiippakunnan nettisivuilla.

8 § Säädösmuutoksia

Tuomiokapituli kehottaa kiinnittämään huomiota seuraaviin säädöksiin:

 Laki kirkkolain 24 ja 25 luvun muuttamisesta (354/2007), joka on tullut voimaan 1.6.2007. Muutokset liittyvät uuteen lakiin julkisista hankinnoista.

Laki julkisista hankinnoista (Hankintalaki, 348/2007), joka on tullut voimaan 1.6.2007.

Kirkolliskokouksen päätös kirkkojärjestyksen muuttamisesta (796/2007), joka on tullut voimaan 1.8.2007. Päätös koskee hiippakuntavaltuuston varapuheenjohtajan läsnäolo- ja puheoikeutta tuomiokapitulin istunnossa.

Piispainkokouksen päätös ylemmästä pastoraalitutkinnosta, joka tulee voimaan 1.1.2008 (Kirkon säädöskokoelma nro 106).

9 § Istuntopäivät

Tuomiokapitulin seuraavat istuntopäivät ovat 9.10., 30.10., 20.11., 18.12.2007 sekä 15.1., 7.2. ja 26.2.2008. Seuraavat pappisvihkimykset järjestetään 7.10.2007 ja 13.1.2008.

Vuoden 2008 ensimmäinen hiippakuntavaltuuston kokous pidetään 19.2.2008, jolloin kirkkolain 17 b luvun 1 §:n 1 momentin 5 kohdan mukaiset aloitteet tulee toimittaa tuomiokapitulille 21.1.2008 mennessä. Kirkkoherroja pyydetään tiedottamaan asiasta kirkko- ja seurakuntaneuvostoille.

 Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulissa 21 päivänä syyskuuta 2007

 

       VOITTO HUOTARI

SIMO S. SALO                                          PIRJO PIHLAJA

RISTO T. NIEMINEN                                   OURI MATTILA

 HELLI KARVINEN                                 SIRKKA PYLKKÄNEN