Yhteystiedot

Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli
Kirkkokatu 10, PL 122
50101 MIKKELI

015 321 600
fax 015 321 6016
sähköposti mikkeli.tuomiokapituli@evl.fi

AVOINNA

ma-pe 9-15

Nro 807/2006

1 § Seurakuntien yhteistyöhankkeiden tukeminen

Tuomiokapituli tukee seurakuntien kehittämishankkeita hiippakunnallisten konsulttien avulla. Seurakunta voi pyytää hiippakunnallista konsulttia tueksi suunnitellessaan yhteistyö- ja yhdistymishankkeita. Tuomiokapituli maksaa hiippakunnallisten konsulttien palkkiot ja matkakulukorvaukset.

 Vuonna 2006 Mikkelin hiippakunnan konsultteina toimivat:

-  lääninrovasti, kirkkoherra Pekka Huokuna (Mikkelin maaseurakunta),
- diakoniasihteeri, työyhteisökonsultti Kari Mäkisalo (Kouvolan seurakunta),
-  talouspäällikkö Sirpa Paakki (Ruokolahden seurakunta), 
- lääninrovasti, kirkkoherra Jorma Silander (Punkaharjun seurakunta), 
- talouspäällikkö Unto Pasanen (Puumalan seurakunta) sekä 
- hallintojohtaja (eläkkeellä) Leena Vallenius (Mikkeli). 

Konsulttien yhteystiedot saa tarvittaessa tuomiokapitulista.

 2 § Hiippakunnalliset kolehdit

Hiippakunnalliset kolehdit tilitetään Kirkon keskusrahaston tilille 800018-01767931. Asiasta on Kirkkohallitus tiedottanut seurakunnille.

 3 § Seurakuntien valmiussuunnitelmat

Viitaten Kirkkohallituksen 18.1.2006 päivättyyn kirjeeseen, joka koskee seurakuntien valmiussuunnittelua, tuomiokapituli kehottaa hiippakuntansa seurakuntia laittamaan valmiussuunnitelmansa ajan tasalle. Seurakunnan laatima valmiussuunnitelma tulee saattaa tiedoksi tuomiokapituliin. Kirkon työntekijöille tarkoitettu kriisi-info sivusto löytyy osoitteesta evl.fi/kriisi-info. 

 4 § Hiippakuntavaltuuston kokouspäivät

Seurakunnille ilmoitetaan, että seuraavat hiippakuntavaltuuston  kokoukset pidetään  torstaina 8.6.2006 ja torstaina 5.10.2006. Vuonna 2007 hiippakuntavaltuusto kokoontuu perjantaina 9.2., tiistaina 5.6. ja tiistaina 2.10. Hiippakuntavaltuustolle tarkoitetut aloitteet on toimitettava tuomiokapituliin viimeistään 30 päivää ennen kokousta.

Kirkkoherroja pyydetään tiedottamaan asiasta kirkko- ja seurakuntaneuvostoille. 

 5 § Kirkkoherrojen  kokous

Kirkkoherrojen kokous pidetään 6.-7.9.2006 Opetusalan koulutuskeskuksessa Heinolassa. Kokouksen ohjelma lähetetään osanottajille elokuun alussa.

 6 § Valitusosoitukset

Seurakuntia kehotetaan korjaamaan valitusosoituksensa ajan tasalle.  Tuomioistuinten puhelinnumerot ovat muuttuneet. Kuopion hallinto-oikeuden puhelinnumero on 010 364 2500 ja telekopion numero 010 364 2501. Markkinaoikeuden puhelinnumero on 010 364 3300 ja telekopion numero 010 364 3314.

Oikeudenkäyntikulumaksuja on muutettu valtioneuvoston asetuksella (1280/2005) 1.1.2006 lukien. Siten tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/1993) 3 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 82 euroa ja markkinaoikeudessa 204 euroa, jollei lain 6 tai 7 §:stä muuta johdu.

  7 § Säädösmuutoksia

 Tuomiokapituli kehottaa kiinnittämään huomiota seuraaviin säädöksiin:

- Laki  kirkkolain muuttamisesta (236/2006), joka on tullut voimaan 10.4.2006. Kirkkolakia on muutettu siten, että kirkkolain säätämistä koskevaa normia on tarkistettu. Lakiin on lisätty säännös, jonka mukaan virkaan otettava henkilö tai viranhaltija voidaan velvoittaa  esittämään huumausainetestiä koskeva todistus yksityisyyden suojasta työelämässä annetussa laissa tarkoitetuissa tapauksissa. Viranhaltijan eroamisikä on korotettu 68 vuoteen. Kirkollisia vaaleja koskevia kirkkolain säännöksiä on muutettu Kirkkohallituksen yleiskirjeissä nrot 33/2005 ja 15/2006 kuvatulla tavalla. Lisäksi kirkkolakiin on otettu kirkollisia kunniamerkkejä koskeva säännös.  

- Kirkolliskokouksen päätös kirkkojärjestyksen muuttamisesta (237/2006), joka on tullut voimaan 10.4.2006 ja liittyy edellä mainittuun kirkkolain muutokseen. 
- Kirkolliskokouksen päätös kirkkojärjestyksen muuttamisesta (238/2006), joka on tullut voimaan 10.4.2006 ja liittyy edellä mainittuun kirkkolain muutokseen. 
- Kirkolliskokouksen päätös kirkon vaalijärjestyksen muuttamisesta (239/2006), joka on tullut voimaan 10.4.2006 ja liittyy edellä mainittuun kirkkolain muutokseen.

- Piispainkokouksen  päätös  kanttorinvirkaan vaadittavista tutkinnoista (Kirkon säädöskokoelma nro 104)

8 § Istuntopäivät

 Tuomiokapitulin seuraavat istuntopäivät ovat  6.6., 4.7., 2.8., 29.8., 14.9., 26.9., 10.10., 31.10., 21.11. ja 12.12.2006.

  

Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulissa
23. päivänä toukokuuta 2006

 

VOITTO HUOTARI

SIMO S. SALO                                                    PIRJO PIHLAJA

MATTI WIRILANDER                                                   RISTO T. NIEMINEN

OURI MATTILA                                                      HELLI KARVINEN